Otázka :
Potrebujem rozpočet k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB alebo fondov EÚ ?

Odpoveď :
Podľa § 3 časť C bod 5 vyhlášky o ŠFRB, príloha musí obsahovať položkový rozpočet stavby, alebo doklad o dohodnutej výške ceny stavby.