Otázka :
Je možné vytvoriť rozpočet len na jednotlivé časti stavebných prác ?

Odpoveď :
Ako podklad pre jednotlivých subdodávateľov je možné v technologicky správnom rozdelení vytvoriť čiastkové rozpočty alebo výkazy výmer pre jednotlivé časti stavebných prác.