Otázka :
Ako sa dá použiť rozpočet alebo výkaz výmer pri dokončovacích prácach na realizovanej stavbe ?

Odpoveď :
Dokončovacie práce sa dajú po zrealizovaní hrubej stavby rozdeliť na logické technologické celky. Tieto práce môžete dať ocenit rôznym firmám napr.podľa referencií. Je výhodné použiť výkaz výmer. Pri výbere potenciálneho dodávateľa vám na porovnanie cenových ponúk slúži Váš orientačný rozpočet. Je výhodné použiť ACM na získanie informácií o najlacnejšom stavebnom materiáli pre Váš účel. Obsahuje kontakty na všetkých predajcov.