Otázka :
Čo to znamená naceniť výkaz výmer ?

Odpoveď :
Naceniť výkaz výmer je nezmyselný, ale často nesprávne používaný výraz pre zadanie cien jednotlivých položiek stavebného rozpočtu. Správne po slovensky je oceniť alebo doplniť cenu.

Ak počujete :
Nacenením položiek stavebných prác vo výkaze výmer vznikne rozpočet. Investor zadaním na nacenenie výkazu výmer stavebným firmám získa porovnateľné cenové ponuky.

Preložte si to ako :
Investor rozpošle stavebným firmám položkový rozpočet so zadanými množstvami, ale bez cien. Firmy ich doplnia, čím vzniknú skladbou veľmi podobné rozpočty s rôznymi jednotkovými cenami .

Investor tieto ponuky vyhodnocuje a vyberá si vhodnú dodávateľskú firmu.