Otázka :
Čo je to HSV , PSV , profesie , stavebné oddiely , stavebné cenníky , dodávka , špecifikácia ?

Odpoveď :
Profesie Odborné práce elektroinštalačné, kúrenárske, zdravotechnika a iné špeciálne montážne práce
HSV Hlavná stavebná výroba. Zahŕňa predovšetkým stavebné práce na zrealizovanie hrubej stavby, to znamená stavbu "pod strechou", väčšinou bez omietok, profesií a dokončovacích prác
PSV Pomocná stavebná výroba. Zahŕňa všetky profesné a dokončovacie práce. Tieto tvoria spravidla cenovo väčšiu časť stavebného diela
Stavebné cenníky Cenniky smerných orientačných cien prác a materiálov. Sú členené podľa logických technologických celkov na oddiely nasledujúce po sebe veľmi podobne ako po sebe nasledujú práce na stavebnom diele.Napríklad : zemné práce, základy, zvislé konštrukcie atď.
Stavebné oddiely Je myslené na oddiely stavebných cenníkov. Niektoré stavebné cenníky môžu obsahovať viac stavebných oddielov.
Dodávka
Špecifikácia
Materiál uvedený v rozpočte ako samostatná položka. Mnohé montážne položky obsahujú nosný a pomocný materiál, ktorý sa neoznačuje termínom dodávka.Špecifikácia je termín ekvivalentný dodávke.