História vzniku ROSOFT

Firma ROSOFT vznikla v roku 1995 spoločným úsilím dvoch subjektov ROSOFT a ROSOFT, kde spojením dlhoročnej praxe v oceňovaní stavebných prác s programom na automatizáciu tejto činnosti vznikla firma, ktorá úspešne rozširuje svoju pozíciu na stavebnom trhu dodnes. Od tej doby oceňujeme stavebné práce výhradne softvérom. Ako pomocný a podporný program k oceňovaciemu sme vyvinuli produkt ACM , ktorý nám umožňuje značne zvýšiť efektivitu práce.

 


Kvalitu, presnosť a komplexnosť našej ponuky na cenovom trhu nám zaisťuje mladý kolektív, zložený z veľkej miery zo študentov a čerstvých absolventov Katedry ekonomiky a riadenia stavebníctva Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Tým sa dostávame na trhu oceňovania stavebných prác na popredné miesto hlavne pomerom (rýchlosť+kvalita) : cena.

           


Činnosť

Robíme položkové rozpočty stavebných prác vrátane výkazov výmer z podkladov pre všetky stupne projektovej dokumentácie

Rozpočty sú určené pre :


Investori

V jednotlivých štádiach projektu pre územné rozhodnutie , stavebného povolenia , a ešte pred realizáciou má investor informáciu o cene tak zložitého diela akým je stavebný objekt či najmä rozsiahla rekonštrukcia . Pre investorov je vhodné mať spracovaný vlastný orientačný rozpočet ešte pred zahájením výberového konania na dodávateľa stavby. Z toho dôvodu väčšinou dodávame investorom jeden rozpočet s cenami a druhý bez cien, tzv. výkaz výmer . Oni si ho potom dávajú doplniť cenami (nie naceniť) u dodávateľov a získavajú porovnateľné ponuky pre výber budúceho realizátora stavby.
Stavebný položkový rozpočet je dokonca jedna z podstatných zložiek výberového konania na realizátora stavebného diela financovaného z verejných fondov...)Dodávatelia

Pri samotnom výberovom konaní na základe výkazu výmer dodávatelia dopĺňajú svoje vlastné jednotkové ceny stavebných prác a vytvárajú ponukový položkový rozpočet. Tieto rozpočty sú porovnateľné a pritom rozpočet vytvorený pomocou cenníkových položiek zo smerných orientačných cien zaisťuje, že sa neskresľuje budúca cena diela. Taktiež sú porovnávané VRN a to prípad od prípadu. Stanovujeme ich buď individuálnou kalkuláciou, alebo percentom z rozpočtových nákladov stavebných prác.

Pre stavebné firmy je výhodné vedieť koľko zaplatia za materiál, subdodávky a môžu na základe kalkulácie stanoviť i počet predpokladaných normohodín. Stavebná firma samozrejme predkladá vlastnú ponukovú cenu ešte pred začatím prác.

Menším stavebným firmám sa neoplatí zakúpiť rozpočtárske programy a zamestnávať vlastného cenára. Riešia to zákazkovým spôsobom u nás, pretože sme im schopní promptne vytvoriť ponukový rozpočet stavebného diela pomocou softvéru. Niektoré firmy využívajú kombinovaný spôsob, pretože si zakúpia od nás, alebo od inej firmy program pre spracovávanie rozpočtov a lacný podporný program ACM, ale pre zložitejšie ponuky si predsa len zadávajú u nás zákazku na vypracovanie rozpočtu. Nami vytvorenú ponuku si potom sami modifikujú s vlastným rozpočtovým programom podľa svojej potreby.Projektanti

Projektová kancelária dodáva investorovi väčšinou hrubý odhad nákladov vypočítaný z m2 plochy alebo m3 objemu stavby. Je však dôležité povedať, že tento odhad sa môže výrazne líšíť od reality. Stavby v súčastnosti sú tak zložité, originálne a plné atypických prvkov , že doporučujeme upresniť tento hrubý odhad odborníkmi ešte pred jeho odovzdaním investorovi, poprípade využiť možnosť spracovať kompletný položkový rozpočet stavby v aktuálnych smerných orientačných cenách.

Každá stavba je unikátny výrobok, práce aj materiály sa líšia prípad od prípadu. Niektorí investori si objednávajú v projektovej kancelárii projektové práce na existujúcom alebo budúcom diele vrátane rozpočtu. Projektový ateliér potrebuje v každom prípade vedieť cenu budúceho diela z dôvodu stanovenia vlastného honoráru za projektové práce.Individuálny staviteľ

Ak si niekto chce postaviť rodinný dom (väčšinou hrubú stavbu sám a PSV firma) a mieni si časť stavebného diela objednať u stavebnej firmy, nevyhnutne potrebuje stavebný položkový rozpočet na rozčlenenie financovania svojho úsilia od stavebnej činnosti dodávateľa. V tomto prípade je pre neho veľmi vhodný náš produkt ACM , ktorý mu za malý peniaz pomôže ušetriť značné investície správnou orientáciou na stavebnom trhu. Ak si dáva individuálny investor postaviť svoje bývanie na kľúč, v tom prípade je potreba rozpočtu dvojnásobná , pretože bude vykonávať bežný výber dodávateľa podľa ceny, referencií a intuície.Finančné inštitúcie
Odhadcovská činnosť


Položkový rozpočet je potrebný pre poskytnutie požadovaného úveru investorovi ako podklad do jeho investičného zámeru, ak tvorí nehnuteľnosť jeho podstatnú časť. Tak isto ak je požadovaná vyššia presnosť ako odhadovaná cena a na vytvorenie, či upresnenie trhovej ceny v rôznych prípadoch súdnych, občianskoprávnych a iných vieme vytvoriť aktuálny stavebný položkový rozpočet ako jeden z orientačných podkladov pre tento spor.


Ponuka služieb

Všetky naše služby sú vždy “šité” na mieru konkrétnemu klientovi a zadanej úlohe. Z tohoto dôvodu máme stálych zákazníkov , ktorým vychádzame v ústrety. Samozrejme príjmame individuálne rozpočty aj od nových investorov, projektových kancelárii a dodávateľských firiem . Každý z našich klientov bol u nás najprv prvýkrát a potom sa už len vracal (prišiel znova).


Oblasti rozpočtárskych služieb, ktoré poskytujeme :
 


image
image
• rosoft
• rozpočty

• História ROSOFT
• Činnosť
• Investori
• Dodávatelia
• Projektanti
• Individuálny staviteľ
• Záujemci o oceňovanie
• Služby